Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheid om ons leven in te richten zoals we willen.
D66 kiest nadrukkelijk voor verbetering van de voorzieningen voor het openbaar vervoer en de fiets. Het is echter naïef om te denken dat hiermee de groei van het autoverkeer gestopt wordt. Wij willen geen nieuwe wegen aanleggen, omdat dit de kernwaarden van Noordenveld wezenlijk aantast. Verbetering van de bestaande wegen is wel nodig. In de buitengebieden wil D66 meer 60-kilometerwegen, in de bebouwde kom wil D66 meer 30-kilometerwegen.

- D66 vindt dat het beheer van wegen en openbare ruimte goed moet zijn.
- D66 wil met de omliggende gemeenten afspraken maken over voorrangregels (fietsers en auto's).
- D66 wil dat er op een goede manier uitvoering wordt gegeven aan de plannen voor de bushalte en fietsenstallingen in Norg.
- D66 wil goede verlichting op fietspaden en bij belangrijke (oversteek)punten, voor meer veiligheid. D66 wil straatverlichting slimmer gebruiken
(kattenogen/sensoren).
- D66 wil dat de dynamische snelheidsindicator waarop automobilisten direct zien hoe hard ze rijden ingezet worden, zeker als bewoners,
wijkbelangenverenigingen en dorpsbelangen hierom vragen.
- D66 wil dat de Heerestraat in Roden overdag een autovrije leef- en winkelstraat wordt. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

Heerestraat overdag autovrij