Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzame omgeving

Duurzaamheid, natuur en milieu

Een samenleving zonder groei bloeit niet. Groei zorgt voor dynamiek en voor kansen. D66 is niet tevreden met de groei die verwacht wordt. D66 wil schone groei. Dat betekent dat de gemeente duurzaamheid moet stimuleren bij nieuwe initiatieven. Verder moet de gemeente actief beleid voeren op stimulerende maatregelen voor verduurzaming van bestaande bouw. D66 wil groei die duurzaam is, evenwichtig en in balans met de wereld om ons heen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we bij de ruimtelijke inrichting oog hebben voor de natuur, het landschap en groen in de woonwijken. Noordenveld heeft veel om trots op te zijn: de Onlanden, het Leekstermeer, de bossen, de beekjes en de beeklandschappen. D66 wil dat graag behouden.

- D66 wil behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit in Noordenveld. Dat is van belang voor de flora en fauna, de inwoners, de toerist en het vestigingsklimaat van bedrijven.
- D66 is voorstander van het behouden van groen binnen dorpskernen en wijken.
- D66 wil dat de gemeente grootschalig inzet op isolatie van bestaande bouw door bijvoorbeeld voorlichting over energiebesparing en het zelf opwekken van energie.
- D66 wil meer zonnecollectoren op gemeentelijk gebouwen en op gebouwen die op afstand zijn gezet.
- D66 wil meer woningen met nul op de meter stimuleren en geen aardgas in nieuwbouwwijken.
- D66 vindt dat bestemmingsplannen flexibel van opzet moeten zijn, zodat de verbouwing van bijvoorbeeld een boerderij tot kantoor of appartementen geen onnodige belemmeringen kent.
- D66 staat positief tegenover de mogelijkheid om de legesverordening aan te passen. Laat voor de legesbepaling de duurzame componenten van een initiatief niet meetellen: hoe duurzamer een initiatief, hoe lager de (bouw)leges.
- De gevolgen van de klimaatverandering zijn merkbaar en D66 wil dat de gemeente daarop inspeelt, bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwaterafvoer op het riool.
- D66 wil dat de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) gehaald wordt in 2020 door minder restafval, betere scheiding en meer hergebruik van grondstoffen.
" D66 wil dat inwoners het gemakkelijker wordt gemaakt om hun afval goed te scheiden.
" D66 wil snel duidelijkheid over de gevolgen van de gasopslag bij Langelo en schade dient volledig vergoed te worden.

Duurzaam