Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte om te wonen, werken en leven

D66 wil dat inwoners van Noordenveld trots zijn op hun gemeente. Dat betekent dat D66 wil dat inwoners graag in Noordenveld wonen. D66 wil dat iedereen ruimte heeft om te wonen, werken en leven. Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. We willen duurzaam bouwen, maar we willen ook dat er ruimte is voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De politieke afwegingen die we maken voor de inrichting van de ruimte beïnvloeden niet alleen het leven van huidige inwoners, maar ook dat van hun kinderen en kleinkinderen. D66 vindt bovendien dat iedereen recht heeft op een veilige en gezonde leefomgeving.
Voor D66 zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. D66 waardeert ondernemerschap dan ook positief. We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving.
Agrarische ondernemers vervullen traditioneel een belangrijke rol in onze dorpen en het versterken daarvan is belangrijk. De schaalvergroting in met name de veehouderij zet door, waardoor bedrijven grotere complexen willen hebben. D66 wil hiervoor de ruimte geven indien de plannen goed landschappelijk inpasbaar zijn en het dierenwelzijn gewaarborgd is.
Het zelf opwekken van energie door agrarische bedrijven wordt gestimuleerd. Naast biomassa kan ook worden gedacht aan het bekleden van gebouwen met zonnecollectoren. Bedrijven moeten voldoende bereikbaar zijn voor landbouwvoertuigen, bv. door aan de zijkanten van wegen grastegels te leggen.

- Met de regio Groningen-Assen blijft Noordenveld de bouwplannen voor zowel woningen als bedrijfsterreinen afstemmen.
- D66 vindt dat bestemmingsplannen flexibel van opzet moeten zijn, waarbij globaal wordt aangegeven welke bebouwing waar komt.
- D66 is een voorstander voor een pilot welstandsvrij bouwen.
- D66 wil dat de visie "Expeditie Norgerduinen" voortvarend wordt uitgevoerd.
- D66 wil dat er vaart gemaakt wordt met de ontwikkeling van Peize Zuid en het Oosterveld in Norg.
- D66 wil dat bij nieuwbouw nestkasten voor vogels en vleermuizen geplaatst moeten worden.
- D66 vindt dat op het Haarveld woon/werklocaties ontwikkeld mogen worden.
- D66 wil dat er voldoende sociale en levensloopbestendige huurwoningen voor iedereen (jong en oud) gebouwd worden.
- D66 wil meer huurwoningen in het middensegment.
- D66 wil meer levensloopbestendige woningen.
- D66 steunt het Concept Startdocument Centrumontwikkeling Roden en wenst als eerste een aanpak voor de Heerestraat. De plannen voor de andere
kernen (Nieuw-Roden, Peize en Norg) moeten in de komende collegeperiode worden uitgewerkt en opgestart.
- D66 vindt dat initiatieven waarin burgers invulling geven aan de openbare ruimte met een open blik, en rekening houdend met een ieders belangen,
bekeken moeten worden. In steeds meer gebieden nemen buurtbewoners het onderhoud van openbaar groen op zich, deze ontwikkeling steunt D66.
- D66 wil dat er in de gemeente Noordenveld voldoende plekken zijn waar jongeren in hun vrije tijd naar toe kunnen gaan.
- D66 wil bedrijven faciliteren, niet subsidiëren.
- D66 wil het stimuleren van werkgelegenheid en uitvoering van de participatiewet samen met gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe aanpakken.

Gezonde leefomgeving